تیک تایم روی نقشه

قیمت پیشنهادی تیک تایم

 • بسته اولیه
  • T ۳۵۰.۰۰۰ ۴۵ هزار تومان سالانه
   • این بسته برای راه اندازی تمامی بسته ها لازم میباشد
   • تعریف رایگان ۱۰ نفر بعنوان کاربر
   • تعریف رایگان یک محل کار برای شرکت
   • حضور و غیاب – مرخصی و ماموریت
   • انتخاب ساعت کاری مختلف
   • دسترسی مدیران میانی
   • شیفت شناور

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 • بسته پیشنهادی شماره ۱
  • متغیر -- تا ۱۳۲ هزار تومان سالانه
   • بسته اولیه نرم افزار (۳۵۰ هزار تومان)
   • تعریف تا ۲۰ کاربر (هر کاربر ۲۰ هزار تومان)
   • تعریف تا ۲ محل کار (هر محل کار ۱۰۰ هزار تومان)
   • حضور و غیاب – مرخصی و ماموریت
   • انتخاب ساعت کاری مختلف
   • دسترسی مدیران میانی
   • شیفت شناور

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 • بسته پیشنهادی شماره ۲
  • متغیر -- تا ۲۰۰ هزار تومان سالانه
   • بسته اولیه نرم افزار (۳۵۰ هزار تومان)
   • تعریف تا ۴۰ کاربر (هر کاربر ۱۵هزار تومان)
   • تعریف تا ۴ محل کار (هر محل کار ۸۰ هزار تومان)
   • حضور و غیاب – مرخصی و ماموریت
   • انتخاب ساعت کاری مختلف
   • دسترسی مدیران میانی
   • شیفت شناور

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 • بسته پیشنهادی شماره ۳
  • متغیر -- ۲۰۰ هزار تومان سالانه
   • بسته اولیه نرم افزار (۳۵۰ هزار تومان)
   • تعریف تا ۸۰ کاربر (هر کاربر ۱۲هزار تومان)
   • تعریف تا ۱۰ محل کار (هر محل کار ۷۰ هزار تومان)
   • حضور و غیاب – مرخصی و ماموریت
   • انتخاب ساعت کاری مختلف
   • دسترسی مدیران میانی
   • شیفت شناور

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 • بسته پیشنهادی شماره ۴
  • متغیر -- ۳۰۰ هزار تومان سالانه
   • بسته اولیه نرم افزار (۳۵۰ هزار تومان)
   • تعریف تا ۱۶۰ کاربر (هر کاربر ۱۰ هزار تومان)
   • تعریف تا ۲۰ محل کار (هر محل کار ۵۰ هزار تومان)
   • حضور و غیاب – مرخصی و ماموریت
   • انتخاب ساعت کاری مختلف
   • دسترسی مدیران میانی
   • شیفت شناور

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 • بسته نامحدود
  • T ۲.۶۵۰.۰۰۰ ۳۰۰ هزار تومان سالانه
   • مناسب شرکت ها با پراکندگی زیاد پرسنل
   • تعریف نامحدود کاربر
   • تعریف نامحدود محل کار
   • حضور و غیاب – مرخصی و ماموریت
   • انتخاب ساعت کاری مختلف
   • دسترسی مدیران میانی
   • شیفت شناور

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید